nieuwsberichten

Groenconferentie Drechtsteden

De Stadsregio Drechtsteden creëert draagvlak om haar beleidslijn 'grenzeloos groen' te kunnen realiseren. Ter inspiratie heeft DN Urbland aan bestuurders een presentatie gegeven over een samenhangende aanpak van de groenstructuur. In lijn met de visie voor het metropolitane Park Deltapoort (DN Urbland; september 2009) is een netwerkbenadering als vertrekpunt gekozen. Uitgaande van het historische en nog steeds aanwezige patroon van polders, oude dijken en (water) wegen is de bestuurders voorgehouden dat relatief eenvoudig kan worden gewerkt aan een samenhangend groen netwerk met landschappelijke, ecologische en recreatieve betekenis. Het netwerk verbindt de stad met het buitengebied en met de rivier. Een extra meerwaarde wordt gerealiseerd door de landschappen in de regio met behulp van waterbussen en veerverbindingen met elkaar te verbinden, en deze voor bezoekers uit de steden en van buiten de regio bereikbaar te maken.