participerend ontwerpen

Interactieve planvorming is niet meer weg te denken uit de ruimtelijke ordening. Met de door ons bureau ontwikkelde methode van 'participerend ontwerpen' gaat HD landschapsarchitectuur  een stap verder. Onze plannen worden ontwikkeld in een intensief ontwerpproces mét alle betrokkenen. Inhoud en proces worden zo direct op elkaar betrokken. Deze manier van werken maakt het mogelijk om de creativiteit en kennis die in de projectomgeving aanwezig is, aan te spreken en in te zetten voor de planvorming. De aanwezigen worden uitgedaagd om samen te werken, te zoeken naar kansen en om 'out of the box' te denken.


resultaten

Het participerend ontwerpen heeft uiteenlopende gevolgen en effecten.

Er wordt geïnvesteerd in betrokkenheid bij de planvorming. Door zelf ontwerpend met de materie aan de slag te gaan stijgen mensen uit boven het eigen belang en voelen zij zich medeverantwoordelijk voor de plannen die worden gemaakt. Het draagvlak neemt hierdoor toe.

Er is sprake van ruimtelijke innovatie. Als gevolg van de intensieve betrokkenheid van deelnemers aan het proces worden plannen verrijkt met ideeën, en kennis die er over het gebied aanwezig is.


Er ontstaan nieuwe netwerken. Er worden contacten gelegd tussen partijen en personen die elkaar niet eerder hebben gezien. Hieruit kunnen nieuwe allianties ontstaan op economisch, sociaal en cultureel vlak. Bijvoorbeeld tussen vertegenwoordigers van verschillende bedrijfstakken, tussen burgers en overheid, of tussen onderwijsinstellingen.


Tenslotte levert het participerend ontwerpen vaak een onverwachte, creatieve spin-off. De gevormde contacten en allianties resulteren in initiatieven die door betrokkenen zelf worden ontwikkeld. Die initiatieven zijn soms gerelateerd aan de ruimtelijke opgave, aan een plek in de woonomgeving of aan een heel ander domein, zoals nieuwe projecten in het onderwijs of in de culturele sector.


Tradionele planningspraktijk

Benadering van DN Urbland

Regionaal patchwork


Afzonderlijke ontwikkeling van stad en land


Afzonderlijke ontwikkeling van steden en bouwlocaties


Lokale sturing


Landschapsbehoud bij de stad


Stedelijke achterkanten aan het landschapLage dichtheden aan stadsranden


Accent op laagbouw met tuinRecreatieve netwerken in bouwlocaties


Behoud van cultuurhistorische elementen

Regionale samenhang


Integrale ontwikkeling van stad en land


Steden en uitbreidingen als complementaire eenheden


Regionale sturing


Landschapsontwikkeling bij de stad


Stedelijke voorkanten aan het landschap


Hoge dichtheden aan stadsranden


Accent op (middel) hoogbouw met landschap


Recreatieve netwerken tussen stad, locaties en landschap


Behoud en ontwikkeling van (nieuwe) cultuurhistorie