variantenstudie Ruimte voor de Lek Vianen

Het project Ruimte voor de Lek maakt deel uit van het overkoepelende Ruimte-voor-de-Rivier programma van het Rijk. Het plangebied bevindt zich aan weerszijden van de Lek, vanaf de stuw van Hagestein tot aan de bruggen over de Lek (A2 en A27) bij Nieuwegein. DN Urbland heeft in drie varianten de inrichtingsmogelijkheden voor het gebied verkend. Aan de hand van verschillende workshops is in nauwe samenspraak met partners uit het gebied een voorkeursalternatief ontwikkeld.
Als leidend principe is uitgegaan van een oevergeul om de veiligheid in de aangrenzende gebieden te verhogen en een verlaging van de maximale waterstand te bereiken. Gestreefd wordt naar een maximale ruimtelijke kwaliteit in combinatie met maximale (hoogwater)veiligheid. De staatsecretaris heeft gekozen voor het voorkeursalternatief, die in 2009/2010 verder wordt uitgewerkt. 

locatie:
opdrachtgever:
programma:

ontwerp:

looptijd:
status:
plantype:

Vianen/ Nieuwegein
Provincie Utrecht
variantenstudie waterstandsdaling, natuur en ruimtelijke kwaliteit
H. Dekker, M. Nevalainen i.s.m. HKV, Jos Rademakers en Twijnstra Gudde
2008
vastgesteld
SNIP 2a-advies