visie Lely's water: meer maken van het Markermeer

DN Urbland heeft samen met Ballast Nedam en landschapsarchitect Ben Kuipers een voorstel gedaan voor een nieuwe inrichting van het Markermeer. Het voorstel vormt een bouwsteen voor de Toekomstagenda Markermeer en IJmeer, uit het urgentieprogramma voor de Randstad, dat het kabinet in de zomer van 2007 heeft gelanceerd.

Het ontwerp Lely's Water behelst een gebiedsontwikkeling waarbij verschillende vraagstukken (milieu, natuur, veiligheid, bereikbaarheid, wonen en recreatie) integraal worden aangepakt. Het plan heeft betrekking op het gehele Markermeer, het IJmeer en de aangrenzende oevergebieden. Een ecologische stapsteen, een eilandenreeks van moerasnatuur in het Markermeer-IJmeer, is de meest opvallende ingreep.

De ambitie van Almere om zich te oriënteren op het water en op Amsterdam is een ander aandachtspunt. Lely's Water stelt voor om een waterstad te realiseren binnen de huidige poldercontour van Flevoland.


locatie

opdrachtgever:

programma:ontwerp:


looptijd:

status:

Markermeer

SAMM Samenwerking Markermeer

inrichtingsvisie voor een oplossingsrichting op het gebied van: veiligheid, ecologie, verstedelijking, infrastructuur en recreatie

DN Urbland in samenwerking met Ben Kuipers en Ballast Nedam

2008

particuliere inzending i.h.k.v. TMIJ-project

(toekomstperspectief Markermeer IJmeer)