landschapsontwerp Bochtafsnijding Delftse Schie

De vaargeul van de Delftse Schie wordt ter hoogte van Overschie verlegd om de doorvaart voor de beroepsvaart te verbeteren. Tussen beide delen van de Schie ontstaat een poldereiland dat opnieuw wordt ingericht.
In dialoog met belanghebbenden zijn wensen, kansen en eisen opgesteld om het poldereiland, een groen- blauwe invulling te geven. De basisinrichting voorziet in o.a. een samenhangend kadeprofiel, behoud van landbouwkundig gebruik, dijkterpen langs de kade, een recreatieve ontsluitingstructuur en natuurvriendelijke oevers in de beide delen van de Delftse Schie.
Aanvullend zijn drie varianten ontwikkeld met mogelijkheden voor de langere termijn. In de variant landbouw plus wordt kleinschalige recreatie toegevoegd aan het bestaande landbouwkundig gebruik. In het natuurpark wordt ingezet op een moerasachtig gebied met een natuureducatief karakter. Uitgangspunt voor het stadspark  is een nieuw recreatief programma met o.a. een stadsboerderij, moestuinen, heemtuin en kleinschalige horeca.

locatie:

opdrachtgever:

programma:


ontwerp:

looptijd:

status:


plantype:

Overschie, gemeente Rotterdam
provincie Zuid Holland
inpassing nieuwe vaargeul en inrichting poldereiland
H. Dekker, A. Middeldorp, T. van der Zouwen
2010
afgerond, uitgewerkt naar VO en DO i.s.m. Witteveen en Bos
schetsontwerp