redesign the landscape

opgaven

Ons land kampt met grote ruimtelijke vraagstukken die om integrale oplossingen vragen. Door de sterke verstedelijking in de afgelopen decennia heeft ons hoog gewaardeerde open landschap veel aan waarde ingeboet. De open ruimte zal nog verder afnemen door de grote behoefte aan nieuwe woon- en werkgebieden, ruimte voor waterberging, alternatieve energiewinning en het klimaatbestendig maken van de ruimte. Door diverse ontwikkelingen is de rol van de landbouw als de drager van ons cultuurlandschap steeds minder vanzelfsprekend. Nieuwe economische e.a. functies zijn nodig om de kwaliteit en de diversiteit van ons landschap te waarborgen.


landschapsontwikkeling  

Ondanks de roep om behoud van ons landschap wordt de resterende open ruimte bij de stad in hoog tempo omgevormd tot nieuw stedelijk gebied. Om de 'verrommeling' een halt toe te roepen hanteren wij een ontwikkelingsgerichte benadering van het landschap. Door het landschap rond het stedelijke gebied actief in te richten kunnen nieuwe landschappelijke kwaliteiten worden ontwikkeld en kan de open ruimte duurzaam in stand worden gehouden. Bijvoorbeeld door het realiseren van grootschalig open water, natuur en bos, en het ontwikkelen van recreatieve en ecologische netwerken.


landelijk gebied

HD landschapsarchitectuur zet zich in om de ontwikkelingen in het landelijke gebied in goede banen te leiden. Het realiseren van nieuwe netwerken in het landelijke gebied bijvoorbeeld biedt mogelijkheden om de behoefte aan recreatie, natuur en waterbeheer te combineren met de landbouw. Het beperken van verstedelijking in het landelijk gebied kan samen gaan met landschappelijke verrijking. Bijvoorbeeld door vrijkomende agrarische bebouwing te bestemmen voor stedelijke functies als zorgboerderijen en nieuwe vormen van landelijk wonen.


openbare ruimte

Mensen verplaatsen zich op steeds grotere schaal en over steeds grotere afstanden. Ons bureau zet zich in om meer ruimte te bieden aan de toenemende belangstelling voor ongereptheid, bos, natuur, zee, meren en voor vanzelfsprekende, d.w.z. niet specifiek voor recreatie ingerichte gebieden, zoals rivieren en kanalen. Ruimte voor rust en het 'vrije' en 'informele' vrije tijdsgedrag, is o.i. van groot belang om tegenwicht te bieden aan de drukte en de overregulering in onze samenleving.
In onze plannen komt die doelstelling tot uiting bijvoorbeeld door rivieroevers beter toegankelijk te maken voor bezoekers. En in civiele ontwerpen, zoals het ontwerp voor innovatieve kribben, ook rekening te houden met informeel recreatief gedrag.