Inpassingsvisie N35

In deze inpassingvisie voor Rijksweg N35 wordt de autoweg omgeleid rond het centrum van Nijverdal en verdiept vormgegeven in combinatie met de spoorlijn Zwolle-Almelo en een hoogspanningsleiding. De infrastructuurbundel vormt een integratiekader voor stadsontwerp en landschapsontwikkeling.


Er worden landschappelijke en ecologische verbindingen tot stand gebracht in de Sallandse Heuvelrug, het Reggedal en Wierdense Veld. Op stedenbouwkundig niveau worden mogelijkheden gecreëerd voor nieuwe woningbouw, centrumontwikkeling, recreatieve voorzieningen, uitbreiding van de park- en groenstructuur, economische activiteiten en nieuwe lokale ontsluitingen in Nijverdal.


locatie:

programma:opdrachtgever:


ontwerp:


looptijd:

status:

plantype:

Nijverdal

inpassing rijksweg N35, spoorlijn, hoogspanningsleiding, lokale ontsluitingen, ruimtelijke plannen

gemeente Hellendoorn, i.h.k.v. EU Interregproject Urbal

H. Dekker, T. Kadjee, M. Nevalainen, T. Polat, R. Breit

2005

visie

inpassingsvisie