visie Blauwe Randstad

De Blauwe Randstad is een idee voor de toekomst van de Hollandse Deltametropool. Het idee behelst het ontwikkelen van een landschappelijke structuur om de verstedelijking in de Randstad te sturen en vorm te geven. Het door DN Urbland ontwikkelde voorstel gaat uit van een nieuw verstedelijkingsmodel bestaande uit een noord- en zuidvleugel, en een middenzone. Hierdoor ontstaan twee landschappelijke kamers die worden heringericht tot plassengebieden. Water bij de stad voorziet in de grote behoefte aan waterberging in de Randstad, het versterkt de natuurfunctie en er ontstaan interessante milieus voor nieuwe vormen van substedelijk wonen, water- en oeverrecreatie en voor natte natuur.


locatie:

programma:

opdrachtgever:

ontwerp:

looptijd:

status:

plantype:

Randstad, Zuidplaspolder

woningbouw, infrastructuur, herinrichting landstedelijk gebied: herinrichting/reallocatie glastuinbouw, uitbreiding plassengebied/waterprogramma, recreatieve en ecologische structuren

nvt

H. Dekker, M. Nevalainen e.a.

2005-2008

gepubliceerd in Nova Terra

ontwerpend onderzoek