Inrichtingsvisie Havenkanaal Wassenaar

Het Havenkanaal ligt verborgen in Wassenaar, verscholen achter groen en bebouwing. De kwaliteit van de inrichting doet geen recht aan het bijzondere karakter van het gebied. In 2007 heeft een groep kunstenaars een burgerinitiatief genomen om meer kunst en kleur in het gebied te brengen. De gemeenteraad heeft het initiatief omarmd en gevraagd het idee uit te werken in een inrichtingsvisie.

In overleg met gemeente, Havengroep, bewoners en ondernemers is een visie ontwikkeld die vorm, kleur en materiaalgebruik voor openbaar en voor privé terrein vastlegt. Het plan bevat een korte termijn visie, die haalbare doelen stelt voor de korte termijn, en een lange termijn visie, waarin de ambitie voor de toekomst wordt gepresenteerd. Het Havenkanaal wordt daarin getransformeerd van "achterkant naar voorkant". Het gebied krijgt een uitstraling waarin water, diversiteit, kunst en kleur de hoofdrol spelen. Centraal langs het kanaal wordt een wandelpromenade aangelegd als verbindend element in het gebied.

Tegelijk met de inrichtingsvisie is een participatievisie opgesteld, waarin een concreet voorstel is opgenomen voor de participatie bij de realisatie van korte en lange termijndoelen voor het Havenkanaal.


locatie:    
opdrachtgever:
programma:
ontwerp:
looptijd:
status:         
plantype:

Wassenaar
gemeente Wassenaar
inrichtingsvisie en participatievisie
DN Urbland  in samenwerking met TMSI
2008-2009
vastgesteld
Inrichtingsvisie