redesign the city

verstedelijking

opgave

Nederland is de laatste decennia sterk verstedelijkt. Door het diffuse karakter van de stadsuitleg en de geringe aandacht voor natuur, landschap en recreatie mogelijkheden staat de ruimtelijke kwaliteit onder druk. De ontwikkeling van woningbouw, bedrijfsterreinen, glasgebieden en agrarische bebouwing resulteert in een rode, paarse en gele lappendeken met landschappelijke restgebieden. Verbindingen tussen de oude stad, de nieuwe verstedelijking en het landschap zijn gebrekkig en door economische activiteiten neemt de verrommeling langs snelwegen problematische vormen aan. Het einde van deze ontwikkeling is vooralsnog niet in zicht.


stad en landschap

HD landschapsarchitectuur staat een aanpak voor die de stad en het buitengebied als één entiteit beschouwt en die gepaard gaat met een integrale en offensieve inrichtingsstrategie. Concentreren van verstedelijking en combineren van stadvorming met landschapsontwikkeling moeten in onze visie hoofduitgangspunten zijn voor de ruimtelijke inrichting van ons land. Dat biedt de mogelijkheid om de verstedelijking in goede banen te leiden, landschappelijke potenties te benutten, het bereikbaarheidsvraagstuk structureel aan te pakken, nieuwe woon- en werkmilieus te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de oplossing van het watervraagstuk.


nieuwe kwaliteiten

Op het snijvlak van de huidige stad en het nieuwe landschap kan worden ingezet op  hogere dichtheden, minder eenvormigheid, grotere contrastwerking, meer kwaliteit en een hoger voorzieningenniveau. Stedelijke achterkanten worden voorkanten die zich oriënteren op een vernieuwd, voor recreatie en natuur ingericht landschap. Zo wordt draagvlak gecreëerd voor goed openbaar vervoer en duurzame open, onbebouwde ruimte.


stedelijke vernieuwing

opgave

Onze steden staan onder druk door een slechte bereikbaarheid, het wegtrekken van middeninkomens, problemen in achterstandswijken en verminderde kwaliteit van de  openbare ruimte. Maar ze zijn ook broedplaatsen van creativiteit, cultuur, sociaal leven en economische ontwikkeling. DN Urbland wil een bijdrage leveren om in de stad een aantrekkelijk, leefbaar en concurrerend leefklimaat te scheppen.


de vernieuwde stad

Wij ontwikkelen visies waarin de rijkdom en complexiteit van de stad  worden versterkt. De identiteit van wijken en plekken, en de sociale context vormen de leidraad voor onze aanpak.
Om gericht stedenbouwkundige interventies te kunnen doen gaan wij op zoek naar de transformatieruimte in de stad. Met behulp van ontwerpend onderzoek kijken wij naar de potenties voor behoud en verandering. Stedelijke structuren worden geanalyseerd en opnieuw geïnterpreteerd om gebiedsidentiteiten te versterken en nieuwe verbanden te leggen tussen bebouwing, openbare ruimte, de wijdere omgeving en de historie.


het vernieuwde dorp

Het werkveld van DN Urbland\ HD landschapsarchitectuur bestaat niet alleen uit stedelijke opgaven, maar bevindt zich ook op het terrein van het dorp. Processen als schaalvergroting en het footloose karakter van stedelijke ontwikkelingen hebben een sterk nivellerende werking. Gevolg is dat woon- en werkgebieden en dorpsuitbreidingen sterk op elkaar zijn gaan lijken. In onze plannen voor dorpen proberen wij de historisch gegroeide structuren in dorpen nieuwe impulsen te geven zodat het eigene van de plek wordt versterkt en de verschillen in bebouwde omgeving toenemen.


integrale aanpak

Om recht te doen aan de complexiteit van stads- en dorpsstructuren werken wij op verschillende schaalniveaus en leggen we verbanden met andere sectoren en disciplines: sociaal en cultureel, vervoersplanologie, waterplanning en cultuurhistorie.

Ontwerpmiddelen waar wij gebruik van maken zijn: het vormen van nieuwe stads- en dorpsranden, goede verbindingen tussen de woonomgeving en het buitengebied, en het in samenhang ontwerpen van stedelijke verkaveling, programma, woningtypologie en openbare ruimte.