redesign the public space

opgaven

In onze samenleving komt steeds meer nadruk te liggen op het publieke domein en  de inrichting daarvan. Uiteenlopende doelgroepen doen aanspraak op de openbare ruimte; mentaal en fysiek. Tegelijkertijd moet de openbare ruimte steeds meer functies herbergen. Mobiliteit en verkeer, waterberging, natuur, recreatie en beleving stellen alle eisen aan de ruimte. Een andere tendens is de schaalvergroting in het publieke domein. Het vrije tijd gedrag speelt zich af in steeds grotere gebieden. Wij spelen op deze ontwikkelingen in door gebieden zo veel mogelijk multifunctioneel in te richten. En door relaties te leggen met de omgeving van het projectgebied.


nieuwe netwerken

In ons werk zoeken wij steeds naar mogelijkheden om nieuwe samenhangen tot stand te brengen tussen de stad, stadsdelen en het landschap. Dit uitgangspunt geven wij vorm door groene, blauwe en rode netwerken te ontwikkelen tussen stad en buitengebied. Zo ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de stedelijke vrije tijdscultuur en voor de natuur, wordt de belevingskwaliteit vergroot en worden nieuwe impulsen gegeven aan de stadseconomie.


nieuwe programma's

In de stedelijke omgeving zoeken wij naar mogelijkheden om het gebruik en de beleving van de openbare ruimte te verbeteren. Bijvoorbeeld door de publieke ruimte te verbinden met het commerciële en culturele domein. Tijdelijke en permanente programma's, binnen en buiten, worden daarbij op elkaar betrokken om rijkdom en levendigheid te genereren.


detaillering

Geen plan zonder uitvoering. Het is onze ambitie om visies en plannen uit te werken tot op het niveau van uitvoering. In de vertaling van onze plannen naar de inrichting werken wij tot op het niveau van het profiel, met voorstellen voor bestratingen, afschot, sortimenten en stedelijke details. Door samenwerking met vaste technische adviseurs worden kwaliteiten verankerd tot in de realisatiefase.
Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever kijken wij naar mogelijkheden om producten en elementen als bruggen zelf te ontwerpen dan wel om gebruik te maken van bestaande catalogus producten. Onze grondhouding daarbij is dat optimale ruimtelijke kwaliteit tot stand komt en budgetgericht wordt gewerkt.