re design the region

opgave

Nederland is de laatste decennia sterk verstedelijkt. Door het diffuse karakter van de stadsuitleg en de geringe aandacht voor natuur, landschap en recreatie mogelijkheden staat de ruimtelijke kwaliteit onder druk. De ontwikkeling van woningbouw, bedrijfsterreinen, glasgebieden en agrarische bebouwing resulteert in een rode, paarse en gele lappendeken met landschappelijke restgebieden. Verbindingen tussen de oude stad, de nieuwe verstedelijking en het landschap zijn gebrekkig en door economische activiteiten neemt de verrommeling langs snelwegen problematische vormen aan. Het einde van deze ontwikkeling is vooralsnog niet in zicht.


stad en landschap

DN Urbland\ HD landschapsarchitectuur staat een aanpak voor die de stad en het buitengebied als één entiteit beschouwt en die gepaard gaat met een integrale en offensieve inrichtingsstrategie. Concentreren van verstedelijking en combineren van stadvorming met landschapsontwikkeling en een goede bereikbaarheid zijn in onze visie hoofduitgangspunten voor de ruimtelijke inrichting. Dat biedt de mogelijkheid om de verstedelijking in goede banen te leiden, landschappelijke potenties te benutten, het bereikbaarheidsvraagstuk structureel aan te pakken, nieuwe woon- en werkmilieus te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de oplossing van het watervraagstuk.


nieuwe kwaliteiten

Op het snijvlak van de huidige stad en het nieuwe landschap kan worden ingezet op  hogere dichtheden, minder eenvormigheid, grotere contrastwerking, meer kwaliteit en een hoger voorzieningenniveau. Stedelijke achterkanten worden voorkanten die zich oriënteren op een vernieuwd, voor recreatie en natuur ingericht landschap. Zo wordt draagvlak gecreëerd voor goed openbaar vervoer en duurzame open, onbebouwde ruimte.Tradionele planningspraktijk

Benadering van DN Urbland

Regionaal patchwork


Afzonderlijke ontwikkeling van stad en land


Afzonderlijke ontwikkeling van steden en bouwlocaties


Lokale sturing


Landschapsbehoud bij de stad


Stedelijke achterkanten aan het landschapLage dichtheden aan stadsranden


Accent op laagbouw met tuinRecreatieve netwerken in bouwlocaties


Behoud van cultuurhistorische elementen

Regionale samenhang


Integrale ontwikkeling van stad en land


Steden en uitbreidingen als complementaire eenheden


Regionale sturing


Landschapsontwikkeling bij de stad


Stedelijke voorkanten aan het landschap


Hoge dichtheden aan stadsranden


Accent op (middel) hoogbouw met landschap


Recreatieve netwerken tussen stad, locaties en landschap


Behoud en ontwikkeling van (nieuwe) cultuurhistorie